На семінарі у педуніверситеті обговорено питання стосовно прийому та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників

Начальник відділу з питань експертизи умов праці Олена Хіміч  провела семінар в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. В Винниченка.

Питання, які обговорювались, стосувались прийому та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників, зміни істотних умов праці, переведення на іншу посаду, зміни в організації виробництва і праці.

 Слухачам нагадано, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числi за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогiчних працiвникiв здiйснюється на основi конкурсного вiдбору. Строковий трудовий договiр укладається у випадках, коли трудовi вiдносини не можуть бути встановленi на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або iнтересiв працiвника та в iнших випадках, передбачених законодавчими актами. Трудовi договори, що були переукладенi один чи декiлька разiв, за винятком випадкiв, передбачених частиною другою статтi 23, вважаються такими, що укладенi на невизначений строк.

Пiдставами припинення трудового договору є закiнчення строку (пункти 2 i 3 статтi 23), крiм випадкiв, коли трудовi вiдносини фактично тривають i жодна з сторiн не поставила вимогу про їх припинення;

Були обговорені питання щодо загальних підстав розірвання трудового договору – за ініціативи працівника та за ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

При розірванні трудового договору за ініціативи власника або уповноваженого ним органу необхідно дотриматись певних процедур. Наприклад, при змiні в органiзацiї виробництва i працi, скорочення чисельностi або штату працівників. У зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi допускається змiна iстотних умов працi при продовженнi роботи за тiєю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою. Про змiну iстотних умов працi - систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад та iнших - працiвник повинен бути повiдомлений не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

Також, при скороченні чисельності або штату необхідно враховувати переважне право на залишення працівників на роботі, але після аналізу їх квалiфiкацiї i продуктивності працi.

Переведення на iншу роботу на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за згодою працівника.